791 408 850, 501 343 515 | anna.polkowska@ubezpieczipomoz.pl | anna.gorska@ubezpieczipomoz.pl

Ubezpieczenie Domu i Mieszkania

CO OBEJMUJE ?

Ubezpieczenie Nieruchomości ma za zadanie zabezpieczyć nieruchomość – dom lub mieszkanie – i znajdujące się w nim przedmioty przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub określonych w umowie zdarzeń losowych.

W ramach tego rodzaju ubezpieczeń standardowo ochroną ubezpieczeniową obejmuje się dwie wyodrębnione przedmiotowo kategorie mienia: rzeczy nieruchome wraz z elementami stałymi i rzeczy ruchome zwane także ruchomościami domowymi.

s

JAKIE SĄ RYZYKA UBEZPIECZENIOWE?

Zawarta umowa ubezpieczeniowa, może chronić Ciebie od wielu zagrożeń, między innymi :

  • wystąpienia rozmaitych zdarzeń losowych takich jak pożar, gradobicie, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, powódź, lawina, zapadanie się ziemi i szereg innych niespodziewanych zdarzeń
  • włamania a następnie kradzieży mienia ruchomego znajdującego się w Twoim domu czy mieszkaniu
  • rabunku czyli kradzieży mienia ruchomego z zastosowaniem przemocy fizycznej, groźby jej użycia lub za pomocą podstępnego działania sprawcy
  • dewastacji należącego do Ciebie domu, mieszkania i innego należącego Twojego mienia
  • uszczuplenia Twojego majątku (środków finansowych) z uwagi na konieczność zapłaty odszkodowania będącego wynikiem Twojej odpowiedzialności cywilnej wobec innych osób związanym z nieroztropnym zachowaniem Twoich dzieci, użytkowaniem domu czy mieszkania, lub też pogryzieniem innej osoby przez należącego do Ciebie psa.
Share This